Stanovy Eduwork o.s.


STANOVY


čl. I


1. Název spolku: Eduwork z.s.
2. Sídlo spolku: Vlčnov 180, 742 31 Starý Jičínčl. II
Účel spolku

Hlavní činností spolku je:

 • rozvoj, podpora, prosazování a zavádění flexibilních forem práce a rovných příležitostí
 • pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek, besed, workshopů, kulturních a společenských akcí, výstav, krátkodobých pobytů a táborů v přírodě, sbírek, soutěží a jiných podobných programů se zaměřením na rozvoj a podporu vzdělávání
 • provozování centra v souladu s činností spolku
 • poskytování konzultační a poradenské činnosti
 • komplexní služba s vyhledáváním talentů a silných stránek člověka, týmů a firem a jejich aplikace do soukromého a pracovního života
 • podpora vyloučených skupin na trhu práce
 • sdružování fyzických a právnických osob se zájmem o činnosti spolku
 • spolupráce s organizacemi podporujícími zájmy spolku
 • spolupráce s širokou i odbornou veřejností s cílem fungovat jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků
 • výzkumy a průzkumy veřejného mínění
 • iniciace umožňující pravidelné kontakty a výměnu informací mezi subjekty zabývajícími se obdobnou činností jako spolek v ČR i v zahraničí
 • iniciace a podpora spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi působícími v České republice i v zahraničí, jejichž aktivity se přímo či nepřímo dotýkají cíle činnosti spolku
 • překlad knih a dalších zahraničních zdrojů o flexibilních formách práce, silných stránkách a talentu
 • publikační a vydavatelská činnost
 • zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve vztahu k profesnímu růstu
 • realizace dalších projektů k naplnění činností spolku


čl. III
Práva a povinnosti členů vůči spolku

1. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba.

2. Na základě řádné přihlášky rozhodne o členství statutární orgán.

3. Člen spolku má právo účastnit se činnosti spolku, volit orgány spolku a být do nich volen, předkládat členské schůzi návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

4. Člen spolku má povinnost platit členské příspěvky. Výši, splatnost a způsob platby členského příspěvku určí statutární orgán.

5. Člen spolku je vázán stanovami.

6. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.čl. IV
Orgány sdružení

1. členská schůze, jako nejvyšší orgán.

2. statutární orgán, tj. předseda. Předsedu volí členská schůze.čl. V
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.
b) pravomocným rozhodnutím z moci úřední.
2. Při zániku rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.Změna stanov schválena dne 10.11.2015.


Kontakt pro obchod

Radka Nepustilová

Tel: +420 602 666 336

Skype: radkanepustilova

Zavolejte mi a ráda vám poradím ohledně našeho produktu či služby. Nebo můžete rovnou provést objednávku.

Email: radka.nepustilova@silnestranky.cz

Zákaznická podpora

Zuzana Kocourková

Tel: +420 774 412 448

Skype: zuzanakocourkova

Jste již našim zákazníkem a nevíte si s něčím rady? Zavolejte mi a pomůžu vám.

Email: zuzana.kocourkova@silnestranky.cz
);